Styret i Voss Sogelag :

Leiar:
Knut Farestveit
Giljavegen 340, 5700 Voss
Tlf. 56 51 40 05
E-post : knut.o.farestveit@gmail.com

 
Kasserar:
Jan-Egil Mandelid
Bordalsvegen 29, 5700 Voss
Tll. 991 08 744

 
Styremedlemer:
 
Magne M. Berge
Vetlestølsvegen 72, 5700 Voss
Tlf. 976 01 084
 
Odvar Drevsjø
5700 Voss
Tlf. 911 79 743
 
Sigbjørn Rognebakke
Bordalsvegen 392, 5708 Voss
Tlf 997 78 725
 
Møtande varamedlem/skrivar :
Guro Dagestad,
Vikjavegen 
5700 Voss
Tlf. 970 16 211
E-post : A

Lagshistorie

Her skal det koma stoff om laget si soga.
Sida er under arbeid ....
 
Laget vart skipa i 1908.

Medlemskap

Medlemskap i Voss Sogelag
koster kr. 200,- pr. år.
Sjå INNMELDING under for korleis verta medlem.

Innmelding

Ynskjer Du å verta medlem i Voss Sogelag ?

Ta kontakt med laget sin kasserar på
så vil du få tilsendt giro for innmelding.

Innmeldinga kan og gjerast direkte
ved å betala inn
medlemspengane, kr.200,-
til laget sin
konto
3480.50.51517

Namn

Telefon

E-postadresse

Kommentar:

Eg er ingen robot.


Vedtekter for Voss Sogelag

Sida er under arbeid .....

Vedtektene frå skipinga i 1908 :
Lover for Voss Sogelag

§ 1.

Voss Sogelag hev til uppgaava :

  1. Aa samla det, som let seg, og ellest i det heile aa varna um slikt som, vitnar um liv og sed, hendingar og tilstand i Vossebygdene i farne tider, som t.d. gamle brev, skrifter, fraasegner og andre minne.
  2. Aa gjeva ut skrifter eller meldingar um det som laget hev samla, og elles i det heile aa arbeida for aa spreida kunnskap um og vekkja hug for Vossebygderne si soga.

§ 2.

Med i laget er alle som fær seg innskrevne og betaler minst 1 kr i aarspengar.

§ 3.

Laget skal hava eit styre paa 4 mann, som vert valde paa aarsmøti, og desutan ein skrivar eller arkiva som vert vald af hine styremedlemerne og stend til han vert uppsagd elder segjer seg upp. Styret vel seg imillom for kvart aar formann, varaformann og kassestyrar.

Vert ein styresmedlem, som er vald paa aarsmøtet teken til skrivar, vert fyrste varamann fast styresmedlem. Styret skal staa for arbeidet. Det kan velja seg hjelpesmenn millom lagsfolket kringum i bygderne.

§ 4.

Laget skal halda aarsmøtet kvart aar i januar eller februar. Paa møtet skal styret gjera greda for arbeidet i det aaret som er gjenge, og leggja fram rekneskap, som skal vera gjenomsedd av to mann, valde paa aarsmøtet fyreaat. Møtet skal velja to styresmedlemer i staden for dei som hev stade i styret i to aar og desutan fire varamenn.

Paa fyrste aarsmøtet gjeng to styresmedlemer ut etter lutkasting. Røysteret hev alle som hev betalt aarspengarne for det sidste aaret. Vali skal gaa for seg med setlar. Dei som inkje kan møta fram kann senda røystesetlar til aarsmøtet.

§ 5.

Desse loverne kann ein brigda paa eit aarsmøte, dersom framlegg til brigde er framsett av ein styresmedlem og kunngjort av styret minst 2 maanader fyreaat, naar minst 2/3 av dei som røystar er med paa det.
SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger